logo
castellano english galego  
 
Innovació constant per assolir un futur millor
Copcisa treballa en projectes d'innovació i desenvolupament estudiant noves fórmules per millorar la qualitat dels materials i els sistemes de treball. Amb això, optimitza els recursos, fomenta el respecte al medi ambient, incrementa la qualitat i millora les condicions de seguretat per a tots els treballadors.
Alguns exemples de projectes són:
El Projecte HORLIGAUTO correspon a la utilització d’un nou formigó lleuger auto compactant reforçat amb fibres, amb la intenció d’obtenir un material amb unes característiques que jo fan òptim per les tasques de rehabilitació i reforç d’estructures. Des de el punt de vista tècnic, un objectiu del projecte es reduir el pes propi sobre l’estructura gràcies a la baixa densitat d’aquest formigó. Un altre objectiu es aconseguir millors rendiments de producció i posta en obra per la auto compactabilitat d’aquest tipus de formigó, i per últim, un tercer objectiu es reduir o, inclús eliminar la armadura passiva tradicional al tractar-lo amb el reforço de fibres estructurals.
El Projecte MICROPAB es basa en el disseny d’una mescla discontinua en calent amb àrids d’alta qualitat i mida màxima de 8 mm. Amb un us especialment dissenyat per a capes ultra - fines (entre 1 i 2 cm.) y betum modificat, unit a la utilització d’un reg d’adherència d’alta dotació amb emulsió termo adherent de betum junt un sistema d’estesa d’última generació que permet, gràcies als seus importants avanços tecnològics, garantir una correcta posta en obra d’aquesta mescla de cara a la millora del paràmetre CRT.
Copcisa és una de les primeres constructores en disposar d'un sistema de gestió de la I+D+i conforme amb la Norma UNE 166002. L'esmentat sistema és un dels pioners del sector de la construcció a España, i ha entrat en una fase de maduresa superant totes les inspeccions externes que s'efectuen periòdicament en aquesta matèria.
 
@2009 Copcisa S.A. Tots els drets reservats.